Contact

Address office / terminal

152891_bann_map_Waalhaven-Botlek.jpg

Address office / terminal United Waalhaven Terminals

Port: 2245
Waalhaven West Zijde 60
3089 KR Rotterdam, The Netherlands
Port: 2690
Bunschotenweg 122-200
3089 KC Rotterdam, The Netherlands

Port: 5049
Nieuwesluisweg 268
3197 KV Rotterdam, The Netherlands
Port number 2690 - 2245 - 5049
UWT Bunschotenweg 31889440801 31889440802 31889440803
UWT Nieuwesluisweg 31889440620 31889440692 31889440801 31889440802
UWT Waalhaven 31889440774 31889440804

Click the image for all contact details: